سخن مدیر عامل

امروزه وقتی از مشکلات در سطح جامعه سخن به میان می آید یا از توسعه و پیشرفت در بین مسئولان و چگونگی اجرای آن در سیستم های اداری و حاکمیتی طرح بحث و گفتگو می شود یکی از مهمترین روشها جهت دستیابی به توسعه و بر طرف شدن نیازها و مشکلات سازمانها آموزش های بلند مدت و کوتاه مدت مستمر می باشد. اصولا آموزش می تواند در ارتقاء سطح فکر و باز نمودن گره های پیچیده ( چالشها و بحرانها ) بدست مجریان و شهروندان جامعه اثر گذار باشد، بخصوص که اگر این آموزشها در راستای شایستگی به افراد کمک کند که قبل از وقوع تغییر، تغییرات اداره خود را شناسایی و در جهت همسویی و تعالی برنامه ریزی انجام دهند.

ما در هزاره سوم که معروف به قرن انفجار اطلاعات و ارتباطات می باشد و تغییرات به صورت گسترده در تمام ارکان در حال اتفاق و رخ دادن است، آموزش و مهارتهای شایستگی را به عنوان بهترین و مهمترین ابزار برای برخورد سریع و میان بر با دگرگونی ها می دانیم.