رویکردها

مرکز آموزش نیروی انسانی کانون رشد مدرسه فردا با استفاده از رویکرد های ذیل نسبت به برگزاری دوره های آموزشی اقدام می نماید.

1-ایجاد شایستگی در کارکنان

2-اراده تغییر

خوشه های شایستگی