تاریخچه و فعالیت اصلی مرکز

واگذاری بسیاری از آموزشها، خدمات و فعالیت های فرهنگی و هنری در شرکت ها،ادارات و سازمان های دولتی و غیر دولتی به بخش های تخصصی و خصوصی در اندیشه مدیران جامعه شکل گرفته است و هدف از آن کم کردن هزینه ها و بار سنگین اجرای فعالیت های مدیران در راستای تقویت مراکز راهبردی می باشد.

اما نگرانی بسیاری از مدیران در واگذاری این فعالیت  ها،عدم شناخت از توانایی و تجربه این موسسات برای قبول برنامه های آموزشی فرهنگی،هنری می باشد.

مرکز آموزش نیروی انسانی کانون رشد مدرسه فردا در جهت رفع این نگرانیها و با عنایت به تخصص مدیران خود، اقدام به معرفی توانمندیها و تجارب سی ساله در عرصه های آموزش و تربیت نیروی انسانی در حیطه فرهنگی و هنری نموده تا بتواند بازوی مستحکمی برای ترویج و اجرای تفکرات مدیریت منابع انسانی و ارتقای شایستگی کارکنان در  شرکتها،ادارات و سازمانها باشد.

این مرکز آموزش از سال 1389 با اجرای برخی از پروژه های پژوهشی و آموزشی در ذیل فعالیت های فرهنگی و هنری خود، نسبت به تقویت  و ارتقاء توانمندیهای کارمندان در حوزه های متفاوت آموزشی و فرهنگی،آغاز به کار کرد و موفق شد در سال 1397 بصورت رسمی گواهینامه اجرای آموزشهای ضمن خدمت کارکنان دولت را از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران دریافت نماید.