اعضای هیات مدیره

محمدسعید مسعودی جوان
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
علی اکبر محمدی
رییس هیئت مدیره
جلال ذاکر
عضو هیات مدیره