درباره ما

هدف کلیدی ما رهیاری افراد، نهادها و سازمانهایی است که می خواهند شایستگی خود را پرورش دهند. مرکز آموزش نیروی انسانی کانون رشد مدرسه فردا با رسالت، تربیت افراد شایسته ای‌ که می خواهند از طریق آموزش علوم، فرهنگ، ارتباطات و اطلاعات در ایجاد صلح، کاهش فقر، توسعة پایدار و تعامل با فرهنگهای متنوع و خلق دنیایی پاکیزه، فعالانه مشارکت کنند شکل گرفته است. همچنین چشم انداز مرکز ما در 20 سال آینده، مرکزی برای یادگیری آزاد افراد علاقمند و تعالی جو است که در آن برای ارتقاء و توسعه توانمندیهای خود مبتنی بر عرصه های خود گستری و منبع محور بطور هدفمندی تلاش می کند.

اهداف راهبردی

  • شناسایی و فرموله کردن آموزش کیفی،‌ یادگیری مادام العمر و پرورش بی وقفه شایستگی در انسانها
  • توسعة خط مشی ها، ظرفیتها و ابزارهایی برای آموزش کیفی
  • کاربرد مؤثر دانش علمی و شایستگی ارتقاء یافته در خدمت محیط زیست و مدیریت منابع طبیعی
  • ترویج مؤثر سیاستها و ظرفیت سازی در علوم، فناوری و نوآوری با تأکید بر علوم تربیتی
  • مشارکت در آماده سازی و ارتقاء شایستگی افراد برای خلق دنیایی پاکیزه