درباره ما

مرامنامه مرکز آموزش نیروی انسانی کانون رشد مدرسه فردا در سال‌های 1397 تا 1404

 

 مقدمه:

در هر ثانیه یک کودک می‌میرد، 2/1 میلیارد نفر از مردم جهان در شرایط فقر مطلق زندگی می‌کنند، 22درصد از مردم دنیا از دسترسی به اب آشامیدنی سالم محرومند، 3 میلیارد نفر از مردم جهان فقط 2/1٪ از درآمد جهانی را دریافت می‌کنند، در حالی که یک میلیارد نفر دیگر که در کشورهای ثروتمند زندگی می‌کنند. 80 درصد از درآمدهای جهانی را دریافت می‌کنند. 75 میلیون کودک در سراسر جهان نمی‌توانند به مدرسه بروند و 100 میلیون کودک در خیابان‌ها زندگی می‌کنند.

آن‌چه خواندید فرازی از گزارش یونسکو در سال 2005 بود.

امروز که در سال 2017 قرار داریم وضع بهتر نشده است. جامعه جهانی هنوز با چالش‌های جدی در زمینة دستیابی به صلح، عدالت اجتماعی و امنیت انسانی روبروست. ریشة تمام این مصائب در ناکامی تعلیم و تربیت و ناتوانی آن در تربیت انسان‌های شایسته است. ما گروهی هستیم که معتقدیم برای رسیدن به دنیای پاکیزه و نجات و رستگاری بشر، باید از معبر تعلیم و تربیت درست عبور کرد. این باور ما را باهم متحد و یک تیم مصمم ساخته است.

ویژگی اصلی تیم ما:

هویت تیمی ما، بکارگیری مداوم تفکر در امر تعلیم و تربیت و اصلاح و بهبود مستمر فهم خود از آن، شکل مید‌هد.

 ارزش‌های ما:

مرکز آموزش نیروی انسانی کانون رشد مدرسه فردا ارزش‌هایی نظیر کرامت، عدالت، همبستگی، مشارکت، احترام و تعالی را سرلوحة توسعة فردای بهتر خود می‌داند.

 هدف اصلی ما:

هدف کلیدی ما رهیاری افراد، نهادها و سازمان‌هایی است که می‌خواهند شایستگی خود را پرورش دهند.

 رسالت ما:

رسالت مرکز آموزش نیروی انسانی کانون رشد مدرسه فردا، رهیاری و تربیت افراد شایسته‌ای است که می‌خواهند از طریق آموزش، علوم، فرهنگ، ارتباطات و اطلاعات در ایجاد صلح، کاهش فقر، توسعة پایدار و تعامل با فرهنگ‌های متنوع و خلق دنیایی پاکیزه، فعالانه مشارکت کنند.

 چشم‌انداز ما:

مرکز ما در 20 سال آینده، مرکزی برای یادگیری آزاد افراد علاقمند و تعالی‌جو است که در آن برای ارتقاء و توسعه توانمندی‌های خود مبتنی بر عرصه‌های خودگستری و منبع‌محور به طور هدفمندی تلاش می‌کند.

 اهداف راهبردی ما:

 • شناسایی و فرموله کردن آموزش کیفی،‌یادگیری مادام‌العمر و پرورش بی وقفة شایستگی در انسان‌ها
 • توسعة خط‌مشی‌ها، ظرفیت‌ها و ابزارهایی برای آموزش کیفی
 • کاربرد مؤثر دانش علمی و شایستگی ارتقاء یافته در خدمت محیط زیست و مدیریت منابع طبیعی
 • ترویج مؤثر سیاست‌ها و ظرفیت‌سازی در علوم، فناوری و نوآوری با تأکید بر علوم تربیتی
 • مشارکت در آماده‌سازی و ارتقاء شایستگی افراد برای خلق دنیایی پاکیزه

 تعاریف:

مؤلفه‌های شایستگی: دانش، نگرش، مهارت‌ها، تعهدات و ویژگی‌های شخصیتی مرتبط و متعامل با یکدیگر را مؤلفه‌های شایستگی می‌نامند.

نکته مهم: هیچ مؤلفه‌ای به تنهایی یا همة مؤلفه‌ها به صورت جمعی، خود شایستگی نیستند.

 فرد شایسته:

فردی است که واجد مؤلفه‌های شایستگی است و می‌تواند بهنگام رویارویی با یک موقعیت خاص، مؤلفه‌های مرتبط با آن موقعیت را درک و با هم تلفیق کند و تصمیمی مناسب اتخاذ و آن را به صورت مؤثری برای اصلاح و بهبود موفقیت اجرا کند.

نیازهای یادگیری در مسیر کسب شایستگی

 • آن‌چه برای اداره زندگی روزمره باید یاد گرفت:
  • خواندن و نوشتن
  • حساب کردن
  • سواد علمی
  • سواد ICT
  • سوادمالی
  • سواد مدنی- فرهنگی
 • آن‌چه برای ادارة چالش‌ها باید یاد گرفت:
  • تفکر انتقادی و حل مسأله
  • خلاقیت
  • ارتباط
  • همکاری
 • آن‌چه برای تغییر باید به دست آورد (ویژگی‌های شخصیتی)
  • کنجکاوی
  • ابتکار
  • سازگاری
  • پایداری و استقامت
  • انعطاف‌پذیری
  • آگاهی‌های فرهنگی- اجتماعی

 حوزة فعالیت‌های ما:

 • آموزش نیازهای یادگیری در مسیر کسب شایستگی
 • آموزش برنامه‌ریزی توسعة شخصی و سازمانی و مشارکت در اجرای ان
 • تقویت ارتباط متقابل میان پژوهش و سیاست‌گذاری‌ها در زمینه دگرگونی‌ها و توآوری‌های آموزشی
 • همکاری برای ایجاد مراکز یادگیری آزاد و یادگیری منبع‌محور، خودآموز و خودگستر
 • تجزیه مشاغل و یا فرایندهای تحت نظر شاغلین و تعیین مؤلفه‌های شایستگی مربوطه و آموزش هدفمند مؤلفه های مذکور و نقش آن‌ها در کیفیت تصمیم‌گیری و اقدام

پیامدها و چالش‌های شایستگی:

تربیت افراد شایسته آن‌ها را برای انجام مؤثر کارهای مورد نظرشان آماده می کند.

اگر کار مورد نظر آن‌ها مثبت هم نباشد، بازهم می توانند با استفاده از شایستگی خود، کار منفی و مخرب را به طور مؤثری انجام دهند.

 راه حل:

مطابق مفاد آیة اول سوره حجرات: «هیچ‌ امری را در امور زندگی نباید بر خدا و رسولش مقدم داشت» بنابراین بکارگیری درست شایستگی، همسویی تصمیمات اخذ شده و اقدامات، با فرمان‌های خداوند و سیره نبوی است.

مطابق تعریف شایستگی، فرد شایسته به اخلاق مبتنی بر علم آراسته می‌شود، ولی اخلاق مبتنی بر علم که پس از انقلاب صنعتی بر جهان مسلط شد، نتوانست بشر را رستگار کند.

اخلاق مبتنی بر ایمان در اتحاد با اخلاق مبتنی بر علم همسو با خود، می‌تواند موجب گسترش خود، همدردی و نوع‌دوستی شده و شایستگی را در خدمت به آن‌ها به کار گیرد و دنیایی پاکیزه و سالم برای بشر ایجاد کند.

مهم‌ترین مؤلفة شایستگی

به دلیل اهمیت، این مؤلفه از شایستگی، جداگانه مورد بحث قرار گرفت. این مؤلفه اخلاق مبتنی بر ایمان است. بنابراین تربیت اخلاق مبتنی بر ایمان به حوزه فعالیت‌های ما افزوده می‌شود.

روش‌های آموزش ما:

روش‌های آموزشی ما تعاملی، فعال، کارگاهی، مباحثه‌محور، تمرین‌های عملی و … هستند.

نظام ارزشیابی ما:

همان‌طور که گفته شد، یادگیری شایسته‌محور فرایندی است که با کسب مؤلفه‌های شایستگی شروع می‌شود، با تصرف مؤلفه‌های مذکور ادامه می‌یابد و با مؤلفه‌های متصرف شده در شرایط و محیط تغییرات مطلوب ایجاد می‌کند و در نهایت با سؤالات تازه‌ای روبرو و چرخه خود را تکرار می‌کند.

تعریف جزئی‌تر مراحل یادگیری شایسته‌محور

 • کسب مؤلفه‌های شایستگی مورد نظر شامل دانش، نگرش‌ها، مهارت‌ها، ارزش‌ها، تعهدات، ویژگی‌های شخصیتی و معیار مهم کاربرد شایستگی در عمل، (اخلاق مبتنی بر ایمان)است.
 • تصرف مؤلفه‌های شایستگی به معنای مقایسة مؤلفه‌های شناسایی شباهت‌ها و تفاوت‌های آن‌ها، قاعده ساختن از شباهت‌ها، مثال ساختن از قواعد، کشف روابط علت و معلولی آن‌ها، و بازی با علت و معلول‌هاست.
 • تصرف شرایط و تغییر مثبت در محیط به معنای بکارگیری مؤلفه‌های تصرف شده، در عمل و در جریان کار و زندگی واقعی و شناخت مسائل و موانع تازه‌ای است که رخ می‌دهد.
 • تنظیم مسائل و طبقه‌بندی منابع به عنوان چالش‌های پیش‌رو و نیازهای یادگیری آینده.

بنابراین ارزشیابی از چنین فرایندی به معنای تعیین میزان موفقیت یادگیرندگان در هر مرحلة یادگیری است.

ابزارهای ارزشیابی

 • مرحلة اول: کسب مؤلفه‌های شایستگی
  • اجرای پیش آزمون قبل از اجرای آموزش
  • اجرای پس ازمون در پایان آموزش
 • مرحلة دوم: تصرف دانش (مستند سازی سفر یادگیری) شامل:
 • سفر یادگیری خود را در این دورة آموزشی در قالب قصه‌ای خلاق و حداکثر در 3 صفحه بنویسید
 • دو مؤلفه‌ای را که برایتان تازگی داشت بنویسید
 • دو مؤلفه‌ای را که برایتان تازگی داشت و دوست دارید، بیشتر دربارة آن بدانید، بنویسید
 • دو مؤلفه‌ای را که برایتان تازگی داشت و می خواهید از ان در عمل استفاده کنید بنویسید
 • مرحلة تصرف شرایط و تغییر محیط با استفاده از مؤلفه‌های تصرف شده
  • استفاده از مؤلفه‌های بند 4 مرحلة قبل در عمل و گزارش تأثیرات آن در عملکرد خود
  • کارورزی: بکارگیری آموخته‌ها در عمل و در موقعیت واقعی با نظارت و راهنمایی رهیار تعیین شده
  • اجرای پروژه: یادگیرنده با استفاده از آموخته های خود، پروژه‌ای را طراحی و در محیط واقعی با نظارت و راهنمایی رهیار تعیین شده اجرا و گزارش عملکرد خود را تهیه و ارائه می کند.
  • تکالیف عملکردی: توسط مدرس دوره‌های آموزشی طراحی و یادگیرندگان با انجام آن سطح و عمق یادگیری خود را نشان می‌دهند.
  • ویژگی مشترک ابزارهای ارزشیابی ما: حدیثی از پیامبر اسلام حضرت محمد(ص):هرکس علمی را بیاموزد و آن را در عمل به کار ببرد، خداوند چیزهایی را که او نمی‌داند به او یاد می‌دهد.در پیروی از این حدیث گرانقدر تمامی ابزارهای ارزشیابی ما، ناظر به کاربرد آموخته‌ها در عمل و بازخوردگرا هستند.انتظار ما از ارزشیابی، رساندن یادگیرندگان به مرزهای اطلاعاتی و چالش با ناشناخته‌ها است.

   شعار ما:

   کسب شایستگی ادارة تغییرات قبل از وقوع تغییرات

    

   زمان تحول ما:

   سال 1405 هجری شمسی

    

     

   تقدیر نامه ها